Jdi na obsah Jdi na menu
 


Platba daně

3. 12. 2007

DRUŽSTEVNÍ BYT

Daň z převodu nemovitostí - osvobozeno, jedná se o převod obchodního podílu

Daň z příjmu - pokud není osvobozen, platí ji prodávající – uvádí do celkového přiznání k dani z příjmu v následujícím roce za rok minulý do ostatních příjmů dle § 10. Základem daně je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Tj. zejména nabývací cena podílu (hodnota splaceného peněžního vkladu člena družstva, hodnota nepeněžního vkladu člena družstva, nebo pořizovací cena majetkové účasti v případě nabytí podílu koupí a nebo cena stanovená pro účely daně dědické a darovací). Fyzické osoby mají progresivní zdanění.

Osvobození od daně z příjmu

Příjmy z převodu členských práv družstva v případě , že doba mezi nabytím a převodem členských práv přesahuje dobu 5 let. Při zdědění čl. práv se lhůta přeruší a počítá se dnem úmrtí jako den nabytí – počítá se zase dalších 5 let.

Osvobození se nevztahuje na případ, kdy byla členská práva pořízena z obchodního majetku a to do pěti let po ukončení podnikatelské činnosti

Osvobození příjmů z odstupného podle § 4 odst. 1 písm. u) zákona pokud v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu a použije-li poplatník získané prostředky na uspokojení bytové potřeby nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, v němž úplatu přijal. Osvobození platí i v případě, že získané prostředky použije na uspokojení bytové potřeby do jednoho roku před obdržením úplaty za převod členských práv družstva (získanými prostředky se rozumí celá částka úplaty za převod členských práv družstva, nesnížená o výdaje vynaložené na její nabytí). Přijetí uvedeného příjmu oznámí poplatník správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k přijetí úplaty došlo. Uplatní-li poplatník osvobození uvedeného příjmu, a tuto úplatu nepoužije na získání bytových potřeb ve stanovené lhůtě, zahrne takový příjem mezi zdanitelné příjmy za to zdaňovací období, ve kterém tato lhůta uplynula. Jestliže poplatník na uspokojené bytové potřeby  použije jen část úplaty za převod členských práv družstva, je osvobozena jen tato část vynaložená na uspokojení bytových potřeb

Dnem „nabytí“ se rozumí u členských práv družstva:

- den vzniku družstva, tj. den zápisu do rejstříku v případě založení družstva (týká se zakládajících členů)

- den přijetí za člena již existujícího družstva na základě členské přihlášky

- den zaplacení vstupního vlastního vkladu do družstva, byl-li zaplacen po vzniku družstva nebo přijetí za člena

- den rozhodnutí příslušného orgánu družstva o schválení dohody o převodu členských práv a povinností v případě jejich nabytí převodem. Nebude-li takového souhlasu v souladu se stanovami třeba, je dnem nabytí den určený stanovami a není-li úprava ve stanovách družstva, považuje se za den nabytí den, kdy dohoda o převodu vstoupila v platnost. Při převodu členských práv bytového družstva je dnem nabytí den, předložení smlouvy o tomto převodu příslušnému družstvu nebo pozdější den uvedený v této smlouvě, příp. den, kdy družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena a písemný souhlas nabyvatele členství

- den úmrtí zůstavitele v případě zděděných členských práv

- den vyhotovení dokumentu, kterým byla oprávněná osoba seznámena s výší majetkových podílů (§ 9 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových podílů v případě družstva vzniklého podle transformačního projektu v rámci transformace družstev (zákon č. 42/1992 Sb.)

 
BYT V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ

Daň z převodu nemovitostí

Platí ji prodávající, nabyvatel je ručitelem.

Platí se buď z ceny prodejní nebo z ceny odhadní, podle toho, která je vyšší.

Daňové přiznání je nutno podat do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. V tomto termínu je subjekt povinen si daň sám vypočítat a zaplatit. Od 1. 1. 2004 je sazba daně 3 %. Při dražbě platí daň z převodu kupující.

Osvobození od daně z převodu nemovitostí

Není zde žádný případ, na který by se v běžné praxi vztahovala osvobození

 Daň z příjmu

Platí ji prodávající – uvádí do celkového přiznání k dani z příjmu v následujícím roce za rok minulý do ostatních příjmů dle § 10.

Základem daně (dílčím základem daně) je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení, tj. zejména cena, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl. Jde-li o věc zděděnou nebo darovanou, je to cena zjištěná pro účely daně dědické a daně darovací. Dále je výdajem zaplacená daň z převodu nemovitostí, a to i když je platba uskutečněna v jiném zdaňovacím období, než v tom, v němž plyne příjem z prodeje. Výdajem jsou též částky prokazatelně vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje. K hodnotě vlastní práce poplatníka na věci, kterou si sám vyrobil nebo vlastní prací zhodnotil, se při stanovení výdajů nepřihlíží.

Příjmy plynoucí manželům ze společného jmění se zdaňují u jednoho z nich. Příjmy plynoucí manželům z prodeje majetku, který byl zahrnut v obchodním majetku, se zdaňují u toho z manželů, který měl takový majetek zahrnut v obchodním majetku.

Fyzické osoby mají progresivní zdanění.

Osvobození od daně z příjmu

Příjmy z prodeje bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm měl prodávající bydliště nejméně po dobu 2 roky bezprostředně před prodejem. Toto neplatí v případě, že byt byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné činnosti a to do 2 let od jeho vyřazení z obchodního majetku.

Příjmy z prodeje bytu nebo nebytových prostor, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud je prodávající vlastní minimálně 5 let.

V případě prodeje zděděného bytu, který zdědil příbuzný v řadě přímé (rodiče a děti) nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba držení 5 let o dobu, kterou byt prokazatelně vlastnil zůstavitel (ten po kom dědíme). Toto neplatí v případě, že byl byt zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné činnosti a to do 5 let od jeho vyřazení z obchodního majetku.

RODINNÝ DŮM

Daň z převodu nemovitostí

Platí ji prodávající, nabyvatel je ručitelem.

Platí se buď z ceny prodejní nebo z ceny odhadní, podle toho, která je vyšší

Daňové přiznání je nutné podat do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. V tomto termínu je subjekt povinen si daň sám vypočítat a zaplatit. Od 1. 1. 2004 je sazba daně 3 %. Při dražbě platí daň z převodu kupující.

Osvobození od daně z převodu nemovitostí

Není zde žádný případ, na který by se v běžné praxi vztahovala osvobození.

 Daň z příjmu

viz. byt v osobním vlastnictví

Osvobození od daně z příjmu

Příjmy z prodeje rodinného domu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm měl prodávající bydliště nejméně po dobu 2 roky bezprostředně před prodejem. Toto neplatí v případě, že byl byt zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné činnosti a to do 2 let od jeho vyřazení z obchodního majetku.

Příjmy z prodeje rodinného domu nebo nebytových prostor, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud je prodávající vlastní minimálně 5 let. V případě prodeje zděděného rodinného domu, který zdědil příbuzný v řadě přímé (rodiče a děti) nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba držení 5 let o dobu, kterou RD prokazatelně vlastnil zůstavitel (ten po kom dědíme). Toto neplatí v případě, že byl byt zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné činnosti a to do 5 let od jeho vyřazení z obchodního majetku.

 
POZEMEK

Daň z převodu nemovitostí

Platí ji prodávající, nabyvatel je ručitelem.

Platí se a to buď z ceny prodejní nebo z ceny odhadní, podle toho, která je vyšší.

Daňové přiznání je nutné podat do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. V tomto termínu je subjekt povinen si daň sám vypočítat a zaplatit. Od 1. 1. 2004 je sazba daně 3 %. Při dražbě platí daň z převodu kupující.

Daň z příjmu

viz. byt v osobním vlastnictví.

Osvobození od daně z příjmu

Příjmy z prodeje nemovitostí (rozumí se pozemky a rodinné domy), přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let.

V případě, že jde o prodej nemovitosti nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, pokud nemovitost byla nabývána postupným děděním v řadě přímé nebo manželem (-lkou).

Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku.


PRONÁJEM

Daň z příjmu

Platí ji pronajímatel. Uvádí se do daňového přiznání za předcházející rok do § 10 – ostatní příjmy (nejčastěji pronájem bytu občanů)

 
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)

osvobození:

- převod staveb, bytů a nebytových prostor, po uplynutí 3 let od nabytí nebo kolaudace

- finanční pronájem staveb, bytů a nebytových prostor s výjimkou uzavření smlouvy o finančním pronájmu do 5. let po nabytí nebo kolaudaci

- převod (finanční pronájem) pozemků, s výjimkou převodu stavebních pozemků (tj. nezastavěný pozemek – nic tam není a je na něho stavební povolení)

- nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor (nevztahuje se na krátkodobý nájem). Pokud je nájemce plátce, může mu pronajímatel uplatňovat DPH (na základě dohody nebo ekonomické situace pronajímatele).

Pokud výše uvedené nesplňují podmínky osvobození, je u nich uplatňována základní sazba 19 %.